Love & Vedtægter

Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899Love for

Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab
§ 1

Selskabet er stiftet den 29. maj 1899 og bærer navnet "Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab"


§ 2

Selskabets formål er ved fugleskydning og/eller på anden måde at give selskabets medlemmer lejlighed til broderligt og selskabeligt samvær for derved at fremme borgerlig samfølelse og god forståelse indenfor Frederiksborg og omegn. Enhver art af politik er selskabet uvedkommende.


§ 3

Enhver i Frederiksborg og omegn fast bosiddende borger i selstændigt erhverv eller anden fast borgerlig virksomhed eller stilling, der ønsker at blive medlem, kan ved 2 medlemmer (med mindst 12 måneders anciennitet) som stillere henvende sig til bestyrelsen, som afgør, om vedkommende kan optages. Nægter bestyrelsen optagelse, kan den pågældende forlange spørgsmålet forelagt den førstkommende generalforsamling til afgørelse.


Udmeldelse af selskabet må ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før udgangen af et regnskabsår, og den pågældende betragtes da som udtrådt med regnskabsårets udgang.


Bestyrelsen kan eksludere et medlem indtil førstkommende generalforsamling, som da skal afgøre, om ekslusionen skal opretholdes.


Restance med kontingent udover 2 halvår medfører fortabelse af medlemsret.


§ 4

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse senest 3 mdr. efter udgangen af hvert regnskabsår.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når det skriftligt forlanges af mindst 15 medlemmer med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal indvarsles ved bekendtgørelse i de lokale blade 10 dage forud eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, indeholdende dagsorden samt kopi af det reviderede regnskab. Forslag og andre anliggender, der ønskes behandlet, skal skriftligt være tilstillet formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af mødte medlemmer. Enhver sag afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog at der til lovændringer og bestemmelse om selskabets ophævelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemningen sker ved håndsopretning, medmindre skriftlig afstemning forlanges.


Ved forslag om ophævelse af selskabet kræves forslaget endvidere vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt for øje. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles med 10 dage ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslaget skal vedtages med minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer.


§ 5

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen forpligter selskabet, men er ansvarlig overfor generalforsamlingen.


Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hvert ulige år afgår 3 og hvert lige år 2 af bestyrelsesmedlemmerne efter tur, første gang efter lodtrækning. Desuden vælges 1 suppleant for et år af gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem udenfor tur, indtræder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted og i samme funktionstid indtil førstkommende generalforsamling, der ekstraordinært vælger et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for det udtrådte og for dette medlems funktionstid.

Bestyrelsen vælger selv sin formand samt næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælger blandt selskabets medlemmer 2 fanebærere. Forud for hver fugleskydning udpeger bestyrelsen et skydeudvalg, bestående af 3 af bestyrelsens medlemmer. Såfremt afstemningen indenfor bestyrelsen giver lige stemmer for og imod, gør formandens stemme udslaget.


Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, en kassebog og en medlemsbog. I forhandlingsprotokollen optages en fortegnelse over selskabets fuglekonger med vedtegning om pågældende skytte samt et kortfattet referat af fugleskydningens forløb.


Bestyrelsen drager omsorg for bevarelsen  og passende ophængning af fuglekongernes skjolde.


§ 6

Generalforsamlingen vælger blandt selskabets medlemmer 2 revisorer, hvoraf en hvert år afgår efter tur, samt en revisorsuppleant for et år af gangen.


§ 7

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet afsluttes så betids, at de senest 1 måned efter regnskabsårets udgang kan forelægges revisorerne, som efter fuldført revision afleverer det til formanden senest 14 dage efter modtagelsen.


§ 8

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


Ved optagelse i selskabet betaler det nye medlem for et emblem og et eksemplar af selskabets love. Det nye medlem skal betale fuldt kontingent for det løbende regnskabsår.


Medlemmer, som ikke senst 8 dage før den årlige fugleskydning har betalt fuldt kontingent for det løbende regnskabsår, kan ikke deltage i fugleskydningen og dagens festligheder.

Almindelige bestemmelser


§ 9

1. Der afholdes ordentligvis hvert år om sommeren en fugleskydning. Dagen fastsættes af bestyrelsen, der ligeledes bestemmer det nærmere vedrørende skydningen og festlighederne.


Den afgående fuglekonge afhentes, forsåvidt det er muligt, om morgenen på sin bopæl under paraden gennem byen. Efter paraden byder den afgående fuglekonge brødrene på morgenmad. Herefter ledsages den afgående fuglekonge af brødrene til skydepladsen. Der afholdes samlet frokost for selskabets medlemmer og den nye konge proklameres ved en afsluttende festlighed, under hvilken tillige gevinsterne og skydepræmierne uddeles.


Som tegn på sin værdighed bærer fuglekongen grønt skulderbånd, hvorpå er hæftet sølvplader med fuglekongernes navn og årstal. Selskabet bekoster fremstilling af den nye konges skjold med navn og årstal, svarende til sædvanlig standard, der afsløres på den følgende fugleskydningsdag. Selskabet forsyner skulderbåndet med en ny plade med den nye fuglekonges navn og årstal.


Under dagens festligheder er den afgående og den ny fuglekonge selskabets æresgæster.


2. Medlemmerne er pligtige ved selskabets fugleskydning, fester og andre arrangementer at bære selskabets emblem synligt. I øvrigt er medlemmerne pligtige at iføre sig den reglementerede påklædning, blå blazer, grå benklæder samt stråhat ved fugleskydningen, med mindre andet er anvist af bestyrelsen. Undladelse heraf medfører en bøde, der straks afkræves af kassereren og tilfalder selskabets kasse.


3. bestyrelsen kan på henvendelse fra et medlem tillade udenbys gæster at deltage i selskabets årlige fugleskydningsfrokost. Til selskabets ekstraordinære festligheder kan  medlemmerne, med bestyrelsens tilladelse medføre deres damer samt indføre andre gæster.


Betalingen for gæsterne fastsættes af bestyrelsen.Fugleskydningen


§ 10

1. Fuglens størrelse og beskaffenhed bestemmes af bestyrelsen.


2. Gevinsterne nedskydes i følgende orden:

Venstre klo, højre klo, venstre vinge, højre vinge, halen, næbet, kronen og brystpladen.


Er der tvivl om en gevinsts nedskydning, træffer skydeudvalget nødvendig afgørelse.


3. Ved hver fugleskydning udfærdiges en hemmelig liste indeholdende fortløbende numre i samme antal som der er medlemmer og æresmedlemmer.


4. De medlemmer, der ønsker at deltage i skydningen, opførres umiddelbart før skydningens begyndelse på en særlig liste og tildeles herefter et skyttenummer.


Er en skytte imidlertid forhindret i at skyde, eller indtager han ikke sin plads efter 2 gentagne opråb af listeføreren, afgives skuddet på hans vegne af den skydeansvarlige, og han kan da ikke afgive skud, før det bliver hans tur i næste omgang.


Skydningen foregår iøvrigt hemmeligt, således at skytterne ikke må vide, for hvilket medlem de skyder.


5. Der skydes for samtlige medlemmer, og årets fuglekonge bliver det medlem, for hvem brystpladen nedskydes.


Intet medlem kan blive fuglekonge mere end en gang.


6. Skydeudvalget træffer alle afgørelser med hensyn til skydningens forløb, og skytterne er ubetinget pligtige i enhver henseende at rette sig efter dets afgørelser.


På skydestandpladsen skal altid mindst 2 medlemmer af skydeudvalget være til stede.


Skydeudvalget skal straks bekendtgøre, når en gevinst er skudt ned, samt hvilken gevinst der derefter skydes til.


§ 11

Alle tidligere for selskabet vedtagne love ophæves herved.

Foranstående love er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2002.
I bestyrelsen:                          Ole Clement                                                 Tom Overgard Christensen

                            formand                                                             næstformand                          Sven Lærke                                                    B. O. Jørgensen

                             kasserer                                                           sekretær                           Svend Pedersen                                            Steen Pico Nielsen

                                                                                                         suppleant