Vort selskabs historie

Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899

Vort  selskab´s historie

Frederiksborg og Omegns  Fugleskydningsselskab blev stiftet i 1899, og selskabets formålsparagraf er ikke ændret synderligt siden stiftelsen. Det er stadig at give selskabets medlemmer lejlighed til broderligt og selskabeligt samvær for at fremme borgelig samfølelse og god forståelse indenfor Frederiksborg og omegn.

Det var i starten kun selvstændige mænd i by og på land, der kunne blive medlemmer, men allerede efter få år blev denne klausul udvandet.

Med navnet Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab antydede man, at give det en bredere basis - man tog landboerne med.

Det begrundedes i, at Frederiksborg og omegns Landboforening beredvilligt åbnede adgang for byens borgere til at blive medlemmer og overvære dyrskuer.

Idéen til selskabet blev dannet af kgl. vejer og måler C. Riemann og redaktør Ove Knauer, Frederiksborg Amtstidende. Tanken fandt god næring og i foråret 1899 fandt det forberedende møde sted på Hotel Kronprinsen med stor deltagelse.

Sagfører  Th. Knudsen (billedet til højre) valgtes til dirigent, og man enedes om at afholde konstituerende generalforsamling i maj måned for at vælge  bestyrelse og fastsætte love. Generalforsamlingen fandt sted mandag den 29. maj 1899 i Slotspavillonen, hvor der mødte 140 medlemmer og inden skydedagen nåede man op på 175 medlemmer. Lovene blev vedtaget og man enedes om formen for et emblem: En fugl af hvidt metal på grøn bund.

Endvidere blev der truffet bestemmelse om anskaffelse af et bredt, blåt skulderbånd, som hvert års fuglekonge skulle forsyne med et sølvskjold med navn og årstal og tillige skulle han skænke selskabet et skjold med navn og årstal og påmalet motiv. Det årlige kontingent fastsattes til 4,- kr., for hvilket brødrene fik gratis frokost på skydedagen og ret til at få de gevinster, som blev nedskudt til dem.

Den første skydning fandt sted fredag den 14. juli 1899.

Til bestyrelsen valgtes sagfører Th. Knudsen, købmand C.B. Simonsen, godsekspeditør Skjøt, købmand Julius Larsen og redaktionssekretær Ove Knauer.

Sagfører Th. Knudsen blev selskabets første formand. Som dommere ved skydningen valgtes Kaptajn, postmester Dencker, købmand Chr. Sundstrøm, skovfoged Frants Thomsen, toldassistent Mibach og gymnastiklærer B. Kjølner (billedet til højre). Til skydeplads havde man erhvervet et terrain ved  Holmegaard og til skydningen skulle anvendes gevær model 1867 med tilhørende ammunition. Første års budget der balancerede med kr. 1.230,- holdt nogenlunde stik og året sluttede med et lille overskud.

Den første fugleskydning fandt som nævnt sted den 14. juli og foregik med megen festivitas, det var jo noget nyt i byen. Den første fuglekonge blev O. Petersen, hvis skjold, som iøvrigt alle andres, stadig er i selskabets besiddelse og i øjeblikket hænger på væggene i Restaurant Rib House , som et værdigt  stykke kulturhistorie for Hillerød by. Da der findes mere end 100 skjolde er der ikke plads til dem alle, men selskabet vil løbende lade skjoldene rotere, så vi kan få alle skjoldene at se.


Selskabet fik i 1901 sin første fane, som blev skaffet til veje ved en indsamling blandt brødrenes damer.

Som fanebærer ønskede man en ivrig skytte og velanset borger. Man fandt begge dele i sadelmager og tapetsermester Carl C. Jensen. Han bar fanen i de første 25 år af foreningens liv.


Som for 113 år siden er kernen i selskabet de traditionelle årlige sammenkomster, hvor skydebrødrene mødes og rystes sammen.

En generalforsamling med spisning i festligt lag, hvor brødrene vælger de medlemmer  der skal lede selskabet;  og hvor der synges og holdes taler, mens "torsken" og snapsen får sin bekomst; samt efterårets "pudseaften", hvor remingtonerne "pudses" og hvor et stort traktement er optakten til konkurrenceskydning på skydebanen.


Men den største dag er dog årets fugleskydningsdag i maj måned.


                                               Formentlig fra fugleskydningen i 1980


Musik skal der til

Musik har der altid været ved en fugleskydning. I selskabets første år var det sagfører

Th. Knudsen, der sørgede for musikken, og det var Helsingør Regiment´s musikere der leverede musikken. Der var de første år afsat 100,- kr på budgettet til musik, men af de gamle protokoller fremgår det , at det senere kostede kr. 160,- for at få 8 musici til at stille op. Det var 13% af budgettet, der blev brugt til musik. I 1902 var prisen for fuldt orkester fra Helsingør Regiment steget til kr. 180,- men også dette er ændret med årene.

I de senere år har det været Frederiksborg Drabantgarde, der går i spidsen for processionen, når den drager gennem det morgenfriske Hillerød.